Pośród wspólnot mieszkaniowych możemy wyodrębnić „małe” oraz „duże”. „Mała” wspólnota składa się z nie więcej niż siedmiu lokali, natomiast „duża” musi zawierać minimum ośmiu członków. Sposób zarządu nieruchomością wspólną może zostać określony przez właścicieli lokali w stosownej umowie, zarówno w przypadku „małej”, jak i „dużej” wspólnoty. Jednak jeśli brak takiej ustawy, zasady zarządu nieruchomością przez „małą” wspólnotę reguluje kodeks cywilny oraz ustawy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące współwłasności, za to sposób zarządzania przez „dużą” wspólnotę określony jest w ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.