W momencie przejęcia aktu własności lokalu należącego do nieruchomości jego nowy właściciel staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej i nabywa odpowiednie prawa i obowiązki.

Podstawowe prawa członka wspólnoty to prawo do korzystania z lokalu oraz nieruchomości wspólnej zgodnie z ich przeznaczeniem oraz prawo do podejmowania decyzji w kwestiach przekraczających tak zwany zarząd zwykły.

Członek wspólnoty mieszkaniowej obowiązany jest natomiast do pokrywania kosztów bieżących związanych z użytkowaniem swojego lokalu (na przykład kosztów mediów, takich jak dostawa wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci), a także do utrzymywania lokalu w należytym stanie i korzystania z niego w sposób nieutrudniający użytkowania nieruchomości innym właścicielom lokali. Członek wspólnoty odpowiada również za utrzymanie części wspólnej nieruchomości w części ustalonej przez stosowną umowę bądź przez ustawę.